Species : Hippuris lanceolata Retz.

Collections:

Gorodkow B.N. (Siberia)

Sukaczew W.N. (Siberia)

Specimens:

Hippuris lanceolata Retz.

Representative specimen

From Collections of B.N.Gorodkow from Siberia

 

Hippuris lanceolata Retz.

Representative specimen

From Collections of W.N.Sukaczew from Siberia