Species : Allium borszowi Regel

Collections:

Borsczow E.G. (Middle Asia)

Fedtschenko O.A. (Middle Asia)

Specimens:

Allium borszowi Regel

Specimen authenticum

From Collections of E.G.Borsczow from Middle Asia

 

Allium borszowi Regel

Specimen authenticum

From Collections of O.A.Fedtschenko from Middle Asia