Collections of V.P.Goloskokov from Middle Asia

Dates of collection:

Region of collection:

Middle Asia: Kazakhstan, Dzhungarskiy Alatau, Syrdarinskiy Karatau

Collector(s):

Goloskokov V.P.

LE Section of storage:

Section of Middle Asia. Stored in main funds.

References:

Lipshits S.Yu. & Vasilchenko I.T. 1968. Tsentralnyi Gerbariy SSSR: istoricheskiy ocherk [Central Herbarium of the USSR: historical abstract]. Leningrad, Nauka.

Compiler & Date:

Roskov Yu.R., 2004

Lappula microcarpa (Ledeb.) Guerke

(Representative specimen)