VASCULAR PLANT FAMILIES and GENERA

List of Genera in PLUMBAGINACEAE

Acantholimon Boissier
Aegialitis R. Brown
Armeria Willdenow
Bamiania
Bubania
Bukiniczia
Caballeroa Font Quer, nom. inval., = Saharanthus Crespo & Llédo
Cephalorhizum
Ceratostigma
Chaetolimon
Dictyolimon
Dyerophytum
Ghaznianthus
Gladiolimon
Goniolimon
Ikonnikovia
Lerrouxia Caballero, = Saharanthus Crespo & Llédo
Limoniastrum Fabricius
Limoniopsis Lincz.
Limonium Miller
Muellerolimon
Myriolepis Llédo et al., = Limonium Miller
Myriolimon Llédo et al., = Limonium Miller
Neogontscharovia
Plumbagella Spach
Plumbago L.
Popoviolimon
Psylliostachys
Saharanthus Crespo & Llédo
statice, = Limonium Miller
Vassilczenkoa

Information in part compiled by Mark Chase.