VASCULAR PLANT FAMILIES and GENERA

List of Genera in PLUMBAGINACEAE

Acantholimon Boissier
Aegialitis R. Brown
Afrolimon Lincz.
Armeria Willdenow
Bamiania
Bubania Girard = Saharanthus Crespo & Lledó
Bukiniczia
Caballeroa Font Quer = Saharanthus Crespo & Lledó
Cephalorhizum
Ceratostigma
Chaetolimon
Dictyolimon Rechinger f.
Dyerophytum Kuntze
Eremolimon Lincz. = Limonium Miller
Ghaznianthus Lincz.
Gladiolimon Mobayen
Goniolimon Boissier
Ikonnikovia Lincz.
Lerrouxia Caballero = Saharanthus Crespo & Lledó
Limoniastrum Fabricius
Limoniopsis Lincz.
Limonium Miller
Muellerolimon Lincz.
Myriolepis Lledó et al.
Myriolimon Lledó et al.
Neogontscharovia Lincz.
Plumbagella Spach
Plumbago L.
Popoviolimon Lincz.
Psylliostachys (Jaubert & Spach) Nevski
Saharanthus Crespo & Lledó
Statice L. = Armeria Willdenow
Vassilczenkoa Lincz.

For synonymy, see Hernández-Ledesma et al. (2015).